Akti vrtića i propisi


Planovi i izvještaji

 

 

Propisi

-Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11, 20/13)
-Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN. 63/08, 90/10)
-Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.
-Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova -Grada Zagreba od roditelja-korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11, 15/12)
-Zaključak o provedbi programa "Djeca u prirodi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08)
-Zaključak o dopuni Zaključka o provedbi programa "Djeca u prirodi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/08)
-Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN. 107/14)
-Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)
-Obiteljski zakon (NN. 103/15 i 98/19)
-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca -u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage  Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
-Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
-Zakon o zaštiti na radu (NN   71/14, 118/14,  154/14, 94/18  i 96/18)
-Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)
-Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN  61/11 i 16/12)
-Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN   73/97)
-Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)
-Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskom ustanovama Grada Zagreba I Dodatak Kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)

-II. dodatak kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 24/16)

-III. dodatak Kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 2/17)
-IV. dodatak Kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/18)
-V. Dodatak Kolektivnom ugovoru  
-VI. Dodatak Kolektivnom ugovoru
- VII. Dodatak Kolektivnom ugovoru
- VIII. Dodatak Kolektivnom ugovoru
- IX. Dodatak Kolektivnom ugovoru
- X. Dodatak Kolektivnom ugovoru
- XI. Dodatak kolektivnom ugovoru

- XII. Dodatak kolektivnom ugovoru 
- XIII. Dodatak kolektivnom ugovoru 
- XIV. Dodatak kolektivnom ugovoru

Ispiši stranicu