Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Remetinec su:
 
1. Željka Janković Miloš, predsjednik Upravnog vijeća, predstavnik iz reda Odg. vijeća
2. Marin Drmić, predstavnik Osnivača
3. Davor Hoić, predstavnik Osnivača
4. Monika Puljanić, predstavnik Osnivača
5. Ana Pejičić Dejanović, predstavnik roditelja
    e-mail: anapejicic@yahoo.com

Dječji vrtić Remetinec  kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja  ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad, broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad  Upravnog vijeća pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
 
Prijava  se može podnijeti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e mail: vrtic.remetinec@zagreb.hr. Uz prijavu  za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća  potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad. 
Neposredan uvid može se osigurati jednoj osobi prema redoslijedu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici Upravnog vijeće  o tome će biti obaviještene telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
 
DJEČJI VRTIĆ REMETINEC NIJE DUŽAN OSIGURATI NEPOSREDAN UVID U SVOJ RAD KAD SE RADI O PITANJIMA U KOJIMA SE PO ZAKONU JAVNOST MORA ISKLJUČITI, ODNOSNO AKO SE RADI O INFORMACIJAMA ZA KOJE POSTOJE OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUKLADNO čl. 15. i 16. ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  (NN 25/13,85/15).
 
 
Sjednice Upravnog vijeća: Poziv na 33.sjednicu UV-a
 
Odluke Upravnog vijeća: Odluke sa 30.sjednice UV-a


Poslovnik o radu Upravnog vijeća - OTVORI

 
 


Ispiši stranicu